Novice

Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi

Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi

Zaključni dogodek projekta 'Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi'.

Zaključni dogodek projekta ‘Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi’.

Novembra 2018 smo zaključili projekt Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi (Developing bystander responses to sexual harassment among young people), ki je izhajal iz ugotovitve Agencije za temeljne pravice iz leta 2014, da je spolno nadlegovanje najbolj razširjena oblika nasilja nad deklicami in ženskami v 28 državah članicah EU. V dveh letih trajanja projekta smo razvijali nov pristop k preprečevanju spolnega nadlegovanja, ki mlade, ki so priče spolnega nadlegovanja, spodbuja k posredovanju v takšnih situacijah. Partnerji na Portugalskem, v Sloveniji, Združenem kraljestvu in na Malti smo razvili, pilotirali, izvedli in ovrednotili  šolski program, ki  opazovalce (bystanders) usposablja za preprečevanje spolnega nadlegovanja v srednjih šolah.

V sklopu projekta smo posneli ozaveščevalni film Spolno nadlegovanje med mladimi. Namenjen je splošni javnosti kot tudi specifični rabi v šolah, na izobraževanjih, seminarjih itd., ki tematizirajo spolno nadlegovanje med mladimi in spodbujajo intervence opazovalcev.

V projekt je bilo v celoti vključenih dvanajst šol, tri v Sloveniji, kjer je naš partner DNK (Društvo za nenasilno komunikacijo) izvajal  delavnice za srednješolce in njihove učitelje. Oktobra 2018 smo organizirali zaključni nacionalni dogodek v Ljubljani in predstavili preliminarne rezultate širši javnosti.

Štiri ključne ugotovitve in rezultati projekta za Slovenijo so:

 

  • Dijaki in dijakinje doživljajo, zaznavajo in so kritični do spolnega nadlegovanja v šoli in zunaj nje.
  • Še vedno obstajajo tipični stereotipi, ki so povezani s spolom in ki krivijo same žrtve za spolno nadlegovanje in nasilje (na primer v povezavi z oblačenjem, obnašanjem itd.), vendar so udeleženci v projektu pokazali večjo podporo žrtvam, pripravljenost pomagati in se zavzemali za odgovornost povzročiteljev in širše družbe.
  • Povsod je bila izražena potreba šol, da razvijejo smernice oziroma pravila za obravnavanje spolnega nadlegovanja, ki vključujejo tudi vlogo aktivnih opazovalcev.
  • Tako dijaki in dijakinje kot tudi učitelji in drugi zaposleni, ki so sodelovali v programu, so v šolah začeli več aktivnosti, ki bi pripeljale do oblikovanja celovitega šolskega pristopa do te problematike.

Nacionalna poročila vseh sodelujočih partnerjev bodo kmalu na voljo na spletni strani, kjer boste našli tudi več informacij o projektu in njegovem izvajanju v vseh štirih državah: http://www.bystanders.eu.