Izjave za javnost

Apel na Vlado Republike Slovenije: Ustanovitev Urada za migracije

Apel na Vlado Republike Slovenije: Ustanovitev Urada za migracije

Vlado Republike Slovenije pozivamo, da javno predstavi načrte v zvezi z ustanovitvijo Urada za migracije, ki jo je v zadnjih dneh državni sekretar Boštjan Šefic večkrat napovedal. Ob tem predlagamo, da naj se Urad ustanovi kot samostojno in neodvisno telo, ne pa kot le še en element v sklopu Ministrstva za notranje zadeve.

Vlado pozivamo, da naj v snovanje takšnega urada vključi tudi nevladne organizacije, ki imajo izkušnje z delom z migrantkami in migranti ter strokovna znanja na tem področju. Državni sekretar je v javnosti napovedal, da bo urad za migracije prevzel celostno oskrbo begunk in beguncev in razbremenil nevladne in humanitarne organizacije ter pripadnike Civilne zaščite. Te izjave ne bi želeli razumeti kot napoved izključitve nevladnih in humanitarnih organizacij iz načrtovanja omenjenega urada. Ker pa je državni sekretar napovedal, da naj bi urad začel delovati že kmalu, nas skrbi, da bo vlada načrte za delo urada pripravila brez potrebnega posveta in dialoga s civilno družbo.

Ustanovitev posebnega urada, ki bo skrbel za celostno oskrbo migrantk in migrantov, podpiramo, saj naloge oskrbe občutno presegajo pristojnosti in delokrog Ministrstva za notranje zadeve. Segajo v področje urejanja statusa, socialnega varstva, zdravstvene pomoči, izobraževanja, nastanitve itd., kar zadeva številne resorje. Pomen tovrstnega urada bo še posebno velik v primeru, če bi ljudje dlje časa ostali v Sloveniji brez kakršnegakoli statusa in ne bi zaprosili za azil, saj bodo brez zakonitega dostopa do trga dela in s tem popolnoma odvisni od države. Mladoletne osebe brez spremstva na primer bodo v pristojnosti drugih resorjev – centrov za socialno delo, s katerimi bo potrebno tesno sodelovati.

Glede na vse navedeno je torej ključno, da Urad za migracije, ki ga vlada načrtuje, ni umeščen pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve, temveč je samostojen in hkrati povezan z več resorji. Pri njegovi ustanovitvi pa je potrebno nujno zagotoviti, da bodo drugi državni resorji do novega urada odzivni in mu bodo zagotavljali vse informacije in sodelovanje.

Predlagamo, da Vlada v čim krajšem času javno predstavi svoje načrte in skliče delovni sestanek z relevantnimi organizacijami civilne družbe, ki bi morale biti v snovanje tovrstnega urada vključene.

Mirovni inštitut

Ljubljana, 22.1.2015