Novice

Pritožba varuhinji RTV Slovenija glede pristranskosti zasnove in vodenja referendumskih oddaj o noveli Zakona o RTV Slovenija

Pritožba varuhinji RTV Slovenija glede pristranskosti zasnove in vodenja referendumskih oddaj o noveli Zakona o RTV Slovenija

Mirovni inštitut je kot organizator referendumske kampanje o noveli Zakona o RTV Slovenija vložil pritožbo varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija glede vodenja in zasnove dveh referendumskih oddaj, v katerih so mnenja o noveli zakona soočili predstavniki civilne družbe. Prosili smo za urgentno obravnavo, saj je na sporedu še eno predreferendumsko soočenje v tednu pred glasovanjem o referendumu in lahko varuhinja svojim mnenjem pomembno prispeva, da se prepreči nadaljnja kršitev poklicnih meril in nepopravljiva škoda za profesionalno integriteto RTV Slovenija.

Prva predreferendumska oddaja o noveli Zakona o RTV Slovenija z udeležbo predstavnikov civilne družbe  je bila na sporedu v ponedeljek, 14. 11., ob 21. uri, druga v četrtek,  17. 11., ob 20. uri.

Urednica in voditeljica obeh oddaj je bila Vida Petrovčič. Kot »vodja projekta« je v odjavni špici naveden Boštjan Veselič Golob, odgovorna urednica je Jadranka Rebernik.

Pozvali smo varuhinjo, da se opredeli do spoštovanja Poklicnih meril in načel novinarske etike v obeh oddajah, zlasti glede:

  1. Pristranske zasnove obeh oddaj, ki je poleg soočenja mnenj prijavljenih organizatorjev kampanje, vključevala vnaprej posnete citate in izjave posameznikov, ki niso prijavljeni organizatorji kampanje. Izmed sedmih tako vključenih izjav v dveh oddajah, je šest v celoti vključevalo mnenja in stališča proti noveli zakona, le ena izjava je bila nevtralna. Poklicna merila in načela novinarske etike v členu 1.3 zapovedujejo nepristranskost ter med drugim navajajo: »Nepristranskost je temeljna vrednota v vseh programih RTV Slovenija, ki ji je kot javnemu zavodu zaupano poslanstvo objektivnega obveščanja javnosti.«
  2. Pristranskega vodenja oddaje, sa je voditeljica od uvodnega nagovora do vprašanj in njenih komentarjev izražala stališča proti noveli zakona, ni pa uvodoma nevtralno predstavila vsebino zakona ali bistvene argumente obeh strani, ter ni predstavitve mnenj in razpravo med zagovorniki in nasprotniki vodila nevtralno. Poklicna merila poleg nepristranskosti, zapovedujejo v členu 2.2. širok obseg stališč in mnenj, ter določajo, da »programi RTV Slovenija morajo biti politično nevtralni, novinarji in uredniki ne smejo dajati prednosti določenim političnim in ideološkim stališčem. Predstavitve različnih stališč in mnenj morajo biti poglobljene, zajemati morajo vse njihove razsežnosti in odtenke. Programi RTV Slovenija morajo biti zato celoviti.«
  3. Neenakopravne predstavitve mnenj, sa je bil čas, odmerjen (porabljen) za predstavitev mnenj proti uveljavitvi novele zakona, bistveno daljši. V prvi oddaji, 14. 11.,  je bilo v sami razpravi zagovornikom zakona odmerjeno 4 minut manj. Ko se k temu prišteje še minutaža dveh vnaprej posnetih izjav proti zakonu, ki so bile predvajane med oddajo v trajanju približno 4 minute, so bili zagovorniki zakona časovno bistveno prikrajšani. V drugi oddaji, 17.11., so bili predvajani vnaprej posneti 4 citati in izjave, vsi proti zakonu in v skupnem trajanju okvirno 6 minut. V začetku oddaje je kar 3 minute trajalo vnaprej posneto branje članka nasprotnika uveljavitve zakona. S tem so kršena načela enakomernega in enakovrednega predstavljanja stališč. Sklicujemo se še na določilo Poklicnih meril št. 2.3, ki zapoveduje, da »programi RTV Slovenija, ki obravnavajo vprašanja javnega interesa, o katerih obstajajo v javnosti različna stališča, morajo zagotoviti enakovredno in enakomerno predstavitev najširšega možnega izbora stališč o določeni zadevi. Enakovrednost in enakomernost v tem kontekstu pomenita nepristranskost in razumen obseg, upoštevajoč težo posameznih stališč ali mnenj, njihovo pomembnost ali možno pomembnost.«

Posebno težo imajo vse tri naštete kršitve poklicnih meril in načel novinarske etike RTV Slovenija, ko se upošteva, da gre za predvajane programske vsebine, ki so del referendumske kampanje in neposredno vplivajo na odločanje volivk in volivcev na referendumu. Za takšne programske vsebine veljajo še posebna in strožja določila (ne le v kodeksih, temveč tudi v zakonodaji) in se čas na soočenjih odmerja enakomerno z merilnikom časa. V Programskih merilih in načelih novinarske etike RTV Slovenija so v členu 3.2 dokaj podrobno določena pravila glede »soočenj« v volilni ali referendumski kampanji. Izpostavljamo le nekaj: a) razpravo v soočenjih »vodijo in usmerjajo novinarji ki so v vlogi nepristranskega usmerjevalca razprave«; b) novinarji, ki vodijo predvolilne oddaje, »morajo vsakemu udeležencu omogočiti nastopanje v okviru dogovorjenih časovnih omejitev«; c) soočenja potekajo »praviloma v živo, čas za odgovore in replike je omejen«.

Glede na težo zgoraj opisan kršitev in škodo, ki nastaja pravici volivk in volivcev (gledalk in gledalcev TV Slovenija) do nepristranskega obveščanja o argumentih za in proti uveljavitvi novele zakona tj. o referendumskem vprašanju, pričakujemo prioritetno obravnavo.