Popis stanja oseb brez državljanstva v Sloveniji

Namen projekta je narediti pregled nad številom in socio-demografskim profilom oseb brez državljanstva (apatridov) v Sloveniji ter njihovim pravnim položajem, vključno s praktičnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. V okviru projekta analiziramo vpliv trenutnih slovenskih politik in dejanski dostop do pravic tistih, ki bi lahko bili apatridi, ter preučujemo obveznosti Slovenije po mednarodnem pravu. Rezultati tovrstnega popisa stanja bodo v pomoč UNHCR in njihovim deležnikom pri načrtovanju aktivnosti v Sloveniji v zadevah, ki se nanašajo na osebe brez državljanstva, hkrati pa bodo prispevali tudi k promociji na pravicah temelječega pristopa (rights-based approach) k reševanju vprašanja apatridnosti.Izvedba

I. Razvoj metodologije za študijo popisa stanja (mapping study);
II. Zbiranje relevantnih statističnih podatkov;
III. Izvedba strukturiranih individualnih intervjujev / fokusnih skupin z apatridi in/ali potencialnimi apatridi in drugimi relevantnimi akterji (strokovnjaki);
IV. Identificiranje prebivalcev brez državljanstva, njihovega profila, predvidenega števila in geografske porazdeljenosti;
V. Ugotavljanje potreb oseb brez državljanstva;
VI. Priprava predloga strategije posredovanja in ocena predvidenega učinka;
VII. Organizacija javnega dogodka (okrogla miza) za razpravo o ugotovitvah študije in morebitnih odzivih politik;
VIII. Priprava končnega poročila v slovenščini in angleščini.

Financerji: