intersekcionalnost

Knjiga / Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti

Ob zaključku temeljnega raziskovalnega projekta »Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti« je nastala publikacija Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti (ur. Mojca Pajnik in Roman Kuhar, Znanstvena založba UL FF).

Znanstvena monografija, ki sta jo uredila Roman Kuhar in Mojca Pajnik, v šestih osrednjih tematskih poglavjih, pospremljenih s konceptualnim in metodološkim uvodom ter zapisom javne diskusije z Mieke Verloo, ene najbolj vidnih raziskovalk intersekcijskih neenakosti v mednarodnem prostoru, tematizira prisotnost, predvsem pa razkriva odsotnosti intersekcijske perspektive v oblikovanju politik in v spremljajočem medijskem diskurzu v Sloveniji. V središče raziskovanja postavlja koncept intersekcionalnosti, ki ga preučuje na primeru analize politik in javnih diskurzov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih, v času porasta izključevanja, nazadovanja demokracije in multipliciranja kriz. Avtorje je zanimalo, v kolikšni meri so politike, ki so nastajale v Sloveniji v tem času, senzibilne za prepoznavanje kompleksnih neenakosti, koliko pozornosti je tej temi namenjeno v medijskih razpravah in kako se intersekcionalnost manifestira na »križiščih diskriminacije« na ravni vsakdanjega življenja. V monografiji predstavljajo izbrane rezultate temeljnega raziskovalnega projekta »Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti«, pri čemer diskriminacijo in družbeno izključevanje analizirajo skozi intersekcijsko perspektivo spola, etnične pripadnosti, vere in spolne usmerjenosti, in sicer na ravni strukturne, politične in reprezentacijske intersekcionalnosti.