Novice

Pravice osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih

Pravice osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih

Mirovni inštitut je v letih 2016 – 2018 intenzivno deloval na področju procesnih pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih, kot jih zagotavljajo pravni instrumenti Evropske unije.

Naše delo je potekalo v okviru treh projektov, ki smo jih izvajali v mednarodnih projektnih partnerstvih, sofinancirala pa jih je Evropska unija. V vsakem od projektov smo izvajali empirične raziskave, ki so se osredotočale na različne vidike procesnih pravic. Osvetlile so dobre implementacijske prakse, pa tudi nekatere ovire, ki v praksi preprečujejo učinkovito uresničevanje pravic, ki jih zagotavlja evropska zakonodaja.

Projekti so obravnavali naslednje teme:

Pravica do odvetnika in pravne pomoči

Glavne ugotovitve:

  • Zelo malo osumljenih oseb med razgovorom s policijo v predkazenskem postopku zastopa odvetnik. V zadevah, ki smo jih analizirali mi, je le 5 % osumljenih za ta del postopka najelo zagovornika. Eden od glavnih razlogov za to je nezmožnost osumljenca, da storitev odvetnika plača.
  • V skrajšanih kazenskih postopkih pred okrajnimi sodišči, v katerih je predlagana izdaja kaznovalnega naloga, je obveščanje o tej pravici ter dostopnost odvetnika pomanjkljiva. V nekaterih analiziranih primerih, ne le da so bili obdolženci obsojeni, ne da bi v postopku podali kakršnokoli izjavo, ampak nikoli tudi niso bili poučeni o svojih pravicah, torej tudi o pravici do zagovornika.

Več v poročilu: Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih – učinkovito izvajanje pravice do odvetnika in pravne pomoči v kazenskem postopku : študija o Sloveniji.

Procesne pravice oseb s težavami v duševnem zdravju in/ali duševnem razvoju

Glavne ugotovitve:

  • Slovensko kazensko procesno pravo ne pozna domneve ranljivosti za osebe s težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju. Prepoznavanje osumljencev in obdolžencev s težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju je prepuščeno posameznemu policistu oz. sodniku, ki primer obravnava, ne da bi jim za to zagotovili potrebne smernice ali usposabljanje. Če uradne osebe ne prepoznajo ranljivosti in posebnih potreb osumljene/obdolžene osebe, jim tudi ne morejo zagotoviti pravic, ki jim pripadajo. To lahko povzroči velike stiske pri osebah s težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju in vpliva na (procesno napačen) izid kazenskega postopka.
  • Zdravstvena pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju, ki jim je bila odvzeta prostost, se v praksi pogosto pomanjkljivo izvaja. Končni uporabniki, ki smo jih intervjuvali so poročali, da se policija ni zmenila za njihove potrebe, zlasti kar se tiče dostopa do predpisanih zdravil.

Več v poročilu: Dostojanstvo med sojenjem – Krepitev procesnih pravic osumljencev s težavami v duševnem zdravju in/ali duševnem razvoju v kazenskih postopkih: Potrebe po ukrepih.

Procesne pravice med policijskim pridržanjem

Glavne ugotovitve:

  • Pravica do prevajanja in tolmačenja – kadar osumljenec govori enega od jezikov nekdanje Jugoslavije (hrvaški/srbski) ali govori angleško, se policija prepogosto odloči, da tolmača ne bo angažirala, tudi če je raven komunikacije preveč osnovna, da bi lahko zadostila komunikacijskim spretnostim, ki so potrebne za ustrezno vodenje zaslišanja, zlasti ob upoštevanju pomembnosti izjav osumljenca za izid kazenskega postopka.
  • Predkazenski postopek ne pozna instituta obvezne obrambe, sistem brezplačne pravne pomoči pa v praksi ne deluje. Osumljenci, ki si odvetnika ne morejo privoščiti, pravice do odvetnika v policijski fazi postopka ne morejo uresničiti. Prav tako ni nobenega sistema odvetniških dežurstev, na katerega bi se lahko obrnili, če osumljenec, ki želi uveljaviti svojo pravico do zagovornika, ne ve, katerega odvetnika lahko pokliče. Tak osumljenec se pogosto srečuje z znatnimi težavami, ko si prizadeva najeti zagovornika.

Več v poročilu: V policijskem pridržanju 2 – Empirična študija pravic osumljencev v predkazenskem postopku v devetih državah EU, ki bo kmalu objavljeno na spletni strani projekta.