Moškosti, enakost, skrbstvene prakse – MESP

Projekta se umešča v presečišče feminističnih teoretizacij sistemov blaginje, ki postavljajo koncept skrbi v središče analiz družbenih neenakosti, in kritičnih študij moških in moškosti, ki  širijo študije spola od usmerjenosti izključno v analizo žensk v raziskovanje relacijske spolne dinamike in heterogenosti znotraj kategorij moškosti in ženskosti. Tri razsežnosti skrbi (stroški, delo in odgovornosti) so v blaginjskih sistemih različno porazdeljene med različne institucionalne domene (državo, trg, družino in skupnostjo). Kljub izrazitim demografskim, družbenim in ekonomskim spremembam ostaja vključenost moških v skrbstveno delo nizka (tako zasebno kot profesionalno), kar predstavlja osrednji vir ‘patriarhalnih dividend’. Vendar se vizija skrbi kot univerzalne človeške norme, ki zadeva tako moške kot ženske, kaže kot ključna ne le za spoprijemanje z naraščajočim skrbstvenim deficitom v starajočih se družbah, temveč tudi za enakost spolov, vključujoče državljanstvo in skrbno demokracijo. Enakost moških v skrbstvenem delu problematizira tradicionalne spolne ideologije in odpira prostor za prevpraševanje konceptov moškosti in ženskosti ter razmerij med  ‘produkcijo’ in ‘reprodukcijo’, javnim in zasebnim, politiko in intimnostjo, kot so vzpostavljeni v kapitalizmu. Vključevanje moških v skrb je kompleksno in ga lahko strnemo v tri glavne razsežnosti: prva se nanaša na pomen moškosti v kontekstu  hierarhičnih in kompetitivnih razmerij med moškimi, zajetih v konceptu hegemonih/multiplih moškosti. Druga se osredotoča na to, da ekonomsko preživljanje družine predstavlja dominantni model moškega skrbstvenega dela, kar omejuje obseg in vrste skrbi, ki jih izvajajo moški. Tretja razsežnost zadeva simbolno povezovanje skrbstvenega dela z ženskostjo, šibkostjo, podrejenostjo kot antitezami hegemone moškosti. Na empirični ravni je cilj projekta raziskati skrbstvene prakse moških v zasebnem in poklicnem skrbstvenem delu in odgovoriti na vprašanja: V kakšnih okoliščinah moški prevzemajo skrbstvene odgovornosti? Ali se moški soočajo s podobnimi težavami kot ženske, kadar prevzamejo plačane ali neplačane skrbstvene odgovornosti? Kako moški, ki izberejo skrbstveno delo v zasebnem življenju ali v feminiziranih skrbstvenih poklicih, usklajujejo to ‘transgresijo’ spolnih norm z normami hegemone moškosti? Kako se transformirajo norme in prakse skrbstvenega dela, ko ga izvajajo moški? Glede na to, da se podatki o spolni delitvi skrbstvenega dela večinoma nanašajo na skrb za otroke in delitev gospodinjskega dela v heteroseksualnih družinah, je cilj projekta raziskati participacijo moških v heterogenih geografijah skrbi. Teoretsko je namen projekta prispevati k razširitvi koncepta skrbi, da bi naslovil pogoje kompleksnih in pluralnih družbenih realnosti in presegel esencialistične predpostavkam. Raziskava je pomembno v družbenem, praktičnem in javnopolitičnem smislu ker prispeva k raziskovanju novih perspektiv države blaginje (udeležba moških v skrbi).

 

Projektni tim (SICRIS):

Majda Hrženjak, vodja projekta
Aleksandra Kanjuo Mrčela
Branko Bembič
Iztok Šori
Mojca Frelih
Živa Humer

 

Objave in delovanje v javnosti
 • Hrženjak, Majda. “Saj veš, ni enostavno enega človeka previt” : moški v skrbstvenih poklicih. Alternator : misliti znanost. 7. maj 2020. [COBISS.SI-ID 16629251]
 • Šori, Iztok. O očetih “samohranilcih” in nasilju spolnih stereotipov. Dialogi, 2020, letn. 56, št. 9, str. 103-110. [COBISS.SI-ID 37455107]
 • Šori, Iztok. Holy family and holy love: individual and institutional reconstructing of masculinity in lone father families: contribution at the International Father Research Networking Conference “Care-Practices of Fathers in International Comparison: Do Policies Matter?” University of Applied Sciences Landshut, Germany, 16-18 January 2020. [COBISS.SI-ID 1305453]
 • Humer, Živa, Kuhar, Metka. Slovenia. V: Deutsch, Francine (ur.), Gaunt, Ruth A. (ur.). Creating equality at home : how 25 couples around the world share housework and childcare. 1st ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. 2020, [COBISS.SI-ID 25463299]
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, Bembič, Branko. Dynamics and consequences of de-feminisation of care. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging : abstract book, 14th European Sociological Association Conference, Manchester, 20-23 August 2019, str. 360. [COBISS.SI-ID 36287325]
 • Hrženjak, Majda, Doing, un-doing and re-doing gender and class in hands-on professional care. 2nd Global Carework Summit, 9-11 June 2019, Toronto, Ontario. UMass Lowell. [COBISS.SI-ID 1290093]
 • Hrženjak, Majda. Caring masculinities between forced choice and ethic of care. V: Book of abstracts : blurring boundaries : rethinking gender and care : University of Augsburg, Germany, March 13-15, 2019, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 1279085]
 • Humer, Živa, Hrženjak, Majda. Men’s experiences of gender (in)equality as a primary or single parent from the perspective of heterogenity of masculinities. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging : abstract book, 14th European Sociological Association Conference, Manchester, 20-23 August 2019. Paris: European Sociological Association. cop. 2019, str. 328.  [COBISS.SI-ID 1302125]
 • Hrženjak, Majda. Multi-local and cross-border care loops : comparison of childcare and eldercare policies in Slovenia. Journal of European social policy, 2019, vol. 29, iss. 5, str. [640]-652. [COBISS.SI-ID 1301613]
 • Hrženjak, Majda. Spolni stereotipi in spolna segregacija trga dela : predstavitev na posvetu Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju, Ljubljana, 21. maja 2019. [COBISS.SI-ID 1285229]
 • Frelih, Mojca. Izzivi moških v neformalni oskrbi za starejše ljudi z demenco v Sloveniji = Challenges for men in informal care for elderly people with dementia in Slovenia. V: Bezjak, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov, 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze. 2019, str. 54. [COBISS.SI-ID 1293933]
 • Šori, Iztok. Lone fathers and the archetype of mother’s love : workshop at the Fatherhood and MenCare Meeting, Vienna, 24-25 October 2019. [COBISS.SI-ID 1297005]
 • Humer, Živa. Moški in skrb. Starejši za starejše : interno glasilo prostovoljcev in koordinatorjev za Južno Primorsko, 2018, leto 4, št. 8, str. 42-43, [COBISS.SI-ID 1267309]
 • Hrženjak, Majda. Changing fatherhood : men between parenting and labour market : invited lecture at the Seminar “Paid Domestic and Care Work in Peripheral Context”, Centro de Investigaciones Sociales – CONICET/Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-CONICET/IDES), Buenos Aires, 26 March 2018. [COBISS.SI-ID 1234285]
 • Hrženjak, Majda, Humer, Živa. Caring masculinities and flexibilisation of labour markets : fathers in precarious and managerial employment in Slovenia. Gender questions, 2018, vol. 6, no. [COBISS.SI-ID 1256045]
 • Hrženjak, Majda. Involved fatherhood from the perspective of labour market precarisation = Angažovano očinstvo iz perspektive prekarnog tržišta rada : prispevek na konferenci “Muškarci u Srbiji: promene, otpori i izazovi: rezultati istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti” v okviru raziskave IMAGES, Beograd, 17. maja 2018. [COBISS.SI-ID 1241709]
 • Hrženjak, Majda, Humer, Živa, Frelih, Mojca. Educational and occupational gender segregation in care sector : Boys in Care : country report – Slovenia. Ljubljana: The Peace Institute, 2017 [COBISS.SI-ID 1241453]
 • Hrženjak, Majda. A qualitative study of labour market precarisation and involved fatherhood in Slovenia. Revija za sociologiju : sociološki tromjesečnik, ISSN 0350-154X, 2017, vol. 47, no. 2, str. 207-232., doi: 10.5613/rzs.47.2.4.
 • Hrženjak, Majda. Kritične študije moških in moškosti : konteksti, koncepti in aplikacije. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2017, letn. 45, št. 267, str. 9-21.
 • Humer, Živa. Sodobno očetovstvo med plačanim delom in skrbjo za otroke. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2017, letn. 45, št. 267, str. 158-170.
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, Revinšek, Jasmina. Moški, ki opravljajo žensko delo : počasna defeminizacija vzgojiteljskega dela. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2017, letn. 45, št. 267, str. 171-188.
 • Humer, Živa. The impact of flexibilization of work on caring masculinities. V: (Un)making Europe : capitalism, solidarities, subjectivities : abstract book, ISSN 2522-2562. Paris: European Sociological Association – ESA. 2017.
 • Stropnik, Nada, Humer, Živa. Fathers as mothers’ assistants : father involvement in Slovenia : presented at the Work and family researchers network conference “Careers care & life-course fit: implications for health, equality and policy”, Washington (D.C.), 23.-25. 6. 2016.
 • Schweiger, Teresa, Šori, Iztok. Normkritischer Zugang zu traditionellen und neuen Väterbildern : prispevek na konferenci “Papa* macht mit! – Theorie und Praxis zu Väter*bildern, Väter*gesundheit und Beteiligungsprozessen in Familien”, Dunaj, 13. november 2017.
 • Šori, Iztok (intervjuvanec), Humer, Živa (intervjuvanec). Vloge moških kot očetov : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, 1. program, 25. 7. 2017.
 • Hrženjak, Majda. Sporty Boys and Fashion Girls: Manoeuvring Between Dominant Norms of Gender Identity v Šolsko polje, XXXI(5-6). doi:10.32320/1581-6044.31(5-6).


Izvedba

Projekt je organiziran v štirih modulih:

 1. Modul: Pregled literature in analiza politik/diskurzov (1-12 mesec).
 2. Modul: Ospoljene organizacijske kulture v skrbstvenih poklicih (12-24 mesec).
 3. Modul: Pogajanje moškosti v zasebnih in poklicnih skrbstvenih praksah (12-24 mesec).
 4. Modul: Implikacije za teorijo in politike: diseminacija rezultatov (ves čas trajanja projekta).

Rezultati


 • Teorija in praksa (let. LVI, št. 4), posebni tematski blok MASCULINITIES AND CARE: MEN’S EXPERIENCES IN FORMAL AND INFORMAL CARE WORK, ki sta  ga uredili Majda Hrženjak in Elli Scambor.

Majda HRŽENJAK, Elli SCAMBOR: WHY DO RESEARCH INTO MEN’S CARE WORK? (Editorial)

Branko BEMBIČ: EMBRACING A CARING IDENTITY WITHIN THE CAPITALIST DIVISION OF LABOUR

Majda HRŽENJAK: THE INTERPLAY OF STRUCTURAL AND IDENTITY FACTORS IN MEN’S PROFESSIONAL CARE WORK

Iztok ŠORI: LONE FATHERHOOD, THE DEFICIT OF MOTHERLY LOVE AND INSTITUTIONAL DISCRIMINATION

Živa HUMER:MEN’S EXPERIENCES OF GENDER (IN)EQUALITY AS A PRIMARY OR SINGLE PARENT

Mojca FRELIH: CHALLENGES FOR MEN, PROVIDING INFORMAL CARE FOR PEOPLE WITH DEMENTIA

Partnerji:

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci in raziskovalke iz Mirovnega inštituta (koordinator projekta) in Univerze v Ljubljani – Fakultete za družbene vede (projektni partner): Majda Hrženjak (vodja projekta); Aleksandra Kanjuo Mrčela; Branko Bembič, Mojca Frelih, Živa Humer in Iztok Šori.

Financerji:

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRSLogo_2016