PRAVIČNOST ZA VSE: Krepitev pravic obdolžencev in pripornikov z intelektualno in/ali psihosocialno oviranostjo: čezmejne premestitve, prijetje in alternative v EU

Ozadje projekta: Spoštovanje temeljnih pravic je bistvenega pomena za krepitev medsebojnega zaupanja med državami članicami Evropske unije in zagotavljanje dobrega delovanja čezmejnega sodelovanja. Stockholmski program poziva k prizadevanjem za krepitev medsebojnega zaupanja in večjo učinkovitost načela vzajemnega priznavanja na področju pridržanja. Države je tudi pozval, naj obravnavajo vprašanje alternativ zaporni kazni. Medtem ko je bilo v številnih projektih ocenjenih veliko vprašanj v zvezi s temeljnimi pravicami, s katerimi se sooča splošna zaporniška populacija, so bile pobude v zvezi z obtoženci in priporniki z intelektualno in/ali psihosocialno oviranostjo omejene. Zelo malo pozornosti je bilo namenjene posebnim izzivom, s katerimi se ta skupina obtožencev in pripornikov sooča v čezmejnih primerih. Vendar so lahko osebe z ovirami nesorazmerno prizadete, če se ne izvedejo potrebne in ustrezne prilagoditve za podporo posameznikom. Da bi odpravili te vrzeli, bodo v okviru projekta  ocenjeni izzivi, vrzeli in dobre prakse pri izvajanju in praktični uporabi naslednjih okvirnih sklepov s posebnim poudarkom na obdolžencih/pripornikih z intelektualno in/ali psihosocialno oviranostjo: 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje; 2008/909/PNZ o predaji zapornikov; 2008/947/PNZ o probaciji in alternativnih sankcijah; 2009/829/PNZ o evropskem nalogu za nadzor. Projekt bo zajemal čezmejne primere, obravnaval pa bo tudi domača sistemska vprašanja, ki lahko v praksi ovirajo čezmejno sodelovanje.

Cilji projekta: Splošni cilj je spodbujati pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v EU. Natančneje, projekt bo pojasnil, utrdil in povečal znanje o mednarodnih standardih, standardih EU in nacionalnih standardih, ki se uporabljajo za obdolžence z intelektualno in/ali psihosocialno oviranostjo;  olajšal sodelovanje ter okrepil vzajemno učenje in izmenjavo med različnimi zainteresiranimi stranmi na nacionalni ravni in ravni EU; povečal ozaveščenost o pravicah obdolžencev z intelektualno in/ali psihosocialno oviranostjo med ciljnimi skupinami projekta, vključno z nosilci odločanja.

 

Naslovna grafika:Balance scale vector created by rawpixel.com – www.freepik.comPartnerji:

  • Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights (Avstrija – koordinator)
  • Mental Health Perspectives (Litva)
  • Antigone (Italija)
  • Dortmund University of Applied Sciences and Arts (Nemčija)
  • Bulgarian Helsinki Committee (Bolgarija)

Financerji:

  • Evropska komisija
  • Ministrstvo za javno upravo (Sklad za NVO)