Predšolska vzgoja in vloga moškosti (ECAROM)

Projekt izhaja iz prepoznanja, da je vzgojno izobraževalni sistem, zlasti tisti njegov del, ki se nanaša na najzgodnejše obdobje formiranja spolnih stereotipov, torej predšolska vzgoja, ključen po eni strani za reprodukcijo, po drugi strani pa tudi za zmanjševanje in preseganje spolnih stereotipov. Zato je namen projekta raziskati pedagoške prakse uradnega in prikritega kurikuluma v predšolski vzgoji, ki vplivajo na oblikovanje spolnih stereotipov o skrbstvenem delu, ter razviti in razširiti spolno občutljive inovativne pedagoške pristope in pripomočke, ki pri otrocih v predšolski vzgoji spodbujajo percepcijo skrbstvenega dela kot spolno nevtralnega in družbeno pomembnega področja. Spolna enakost v delitvi zasebnega in/ali profesionalnega skrbstvenega dela predpostavlja rahljanje in spreminjanje obstoječih spolnih vlog in družbenih norm ne samo za ženske, pač pa tudi za moške. Slednjim je v obstoječih politikah, programih in projektih za enakost spolov namenjeno malo pozornosti. V pričujočem projektu pa izhajamo iz prepoznanja, da je uspeh prizadevanj za enakost spolov odvisen tudi od vključenosti moških, zato spreminjanju spolnih stereotipov povezanih z moškostjo in skrbstvenim delom namenjamo osrednjo pozornost.

Aktivnosti projekta so:

 1. Raziskava obstoječih pedagoških praks in orodij za preseganje spolnih stereotipov o skrbstvenem delu ter analiza potreb vzgojiteljev in vzgojiteljic po spolno občutljivih pedagoških in didaktičnih pristopih in pripomočkih.
 2. Izobraževalni seminarji za izmenjavo dobrih praks med partnerskimi državami.
 3. Razvoj inovativnih, spolno občutljivih didaktičnih pripomočkov, orodij, gradiv in izobraževalnega priročnika.
 4. Oblikovanje in izvedba izobraževanja za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih ter za srednješolske in visokošolske študente in študentke pedagoškega izobraževanja.
 5. Oblikovanje digitalne izobraževalne platforme za pedagoško osebje.
 6. Razširjanje, organizacija nacionalnega strokovnega posveta in sodelovanje na mednarodni konferenci.


Partnerji:

 • Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germany
 • Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark – Austria
 • Instituto degli Innocenti – Italy
 • Center of Women's Studies and Policies – Bulgaria
 • Center for Equality Advancement – Lithuania

Financerji:

Evropska komisija, program Justice