Skladnost politik za (trajnostni) razvoj – presoja učinkov slovenskih nacionalnih politik na države v razvoju in na trajnostni razvoj RS

Namen raziskovalnega projekta, ki ga izvajamo v partnerstvu s Fakulteto za družbene vede, je priprava sistemskih rešitev za uveljavljanje izvajanja načela skladnosti politik za (trajnostni) razvoj, da se zagotovi kakovostno mednarodno razvojno sodelovanje v pomoč državam v razvoju in se skromne razpoložljive vire še dodatno oplemeniti s pozitivnim vplivom drugih politik.

Zastavljeni cilji so: 1) Izdelava celovitega pregleda izvajanja javnih politik z največjimi učinki na trajnostni razvoj in na države v razvoju; 2) Opredeliti ključna področja z največjimi učinki javnih politik na trajnostni razvoj in na države v razvoju; 3) Oblikovati sistemske rešitve v zvezi z zmanjševanjem negativnih učinkov oziroma nekoherentnosti javnih politik iz prve točke; 4) Izdelati sistemsko rešitev v podporo vladi in deležnikom v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politik na posameznem področju javnega interesa.

 

****

Naslovna slika: freepikIzvedba

Projekt se bo v prvi fazi osredotočil na celovit pregled izvajanja javnih politik z največjimi učinki na trajnostni razvoj in na države v razvoju za pet prioritetnih področij EU (trgovina in finance; podnebne spremembe; prehranska varnost; migracije; varnost in razvoj). Ker se pretežni del slovenske razvojne pomoči v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti usmerja na omejeno število vsebinskih in geografskih prioritet, se bomo v drugi fazi projekta osredotočili prav na analizo spoštovanja skladnosti politik za (trajnostni) razvoj na teh področjih. Obe analizi bosta zagotovili dobro podlago za oblikovanje sistemskih rešitev, ki jih potrebuje naročnik in so predmet tretje in četrte faze projekta.

Partnerji:

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (koordinator)

Financerji:

ARISLogoSlo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) & Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ)