Spremembe v družbeni organizaciji skrbi in posledice za socialno politiko

Tako kot drugod po Evropi je tudi v Sloveniji v zadnjih desetletjih spet mogoče opazovati naraščajočo ponudbo in povpraševanje po storitvah čiščenja zasebnih domov, varstva otrok in nege ostarelih, po tem, ko je v povojnem obdobju neformalno plačano skrbstveno delo skoraj povsem izginilo. Očitno je, da fenomen naraščanja plačanega domačega dela v polju sive ekonomije v evropskih družbah presega zgolj vprašanja pravične delitve reproduktivnega dela med moškimi in ženskami. Gre za strukturno mesto na katerem sovpadejo ključni sodobni problemi bogatih in revnih družb ter slojev: brezposelnost, globalizacija trga prekernih del in storitev, zaostrovanje pogojev na trgu dela, ekonomsko razslojevanje, migracije/državljanstvo, človekove pravice, (ne)enakost spolov, staranje prebivalstva. Globalne in lokalne verige skrbi se tako kažejo kot simptom  demografskih, družbenih, ekonomskih in političnih procesov. Odzivi politik so neustrezni: manko porasta javnih skrbstvenih storitev; deregulacija, privatizacija in refamilializacija skrbi; umanjkanje integracijskih politik; nezadostne možnosti usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti; kar (pretežno) ženske napeljuje k iskanju individualnih rešitev v negotovih skrbstvenih storitvah v polju sive ekonomije. Glavni cilj konference je podrobna obravnava variabilnosti izkušenj in problemov v Evropi, ki so povezani s skrbstvenim delom, in odpiranje novih teoretskih in političnih horizontov na področju družbene organizacije in vrednotenja skrbstvenega dela.

Namen konference je mednarodna in interdisciplinarna obravnava naslednjih vsebin:

 • teoretizacija skrbi, družbena organizacija skrbi in (globalna) politična ekonomija skrbi
 • skrb iz perspektive družbene pravičnosti, družbene enakosti in vključenosti
 • družbene neenakosti, revščina in »lokalne« verige skrbi
 • migracije in globalne verige skrbi
 • sovpadanje razreda, rase/etničnosti in spola v formalnem in neformalnem skrbstvenem sektorju
 • etika dela in etika skrbi
 • državljanstvo in skrb
 • demografske spremembe in skrbstveni deficit
 • neenakost spolov, zaposlovanje žensk in skrbstveni deficit
 • spreminjanje družinskih vzorcev in skrbstveni deficit

Dostop do znanstvenih prispevkov s kodo:Rezultati

Financerji:

 • ARRS
 • East East: Partnership Beyond Borders Program