Zmagovalni skoki nekaterih zaposlenih očetov

Projekt bo prispeval k osveščanju zaposlenih očetov, vodilnega in vodstvenega kadra ter prebivalstva v okolici Ljubljane (predvidoma v Kamniku ali Domžalah) o tem, na kakšne načine lahko moški dejavno prispevajo k enakosti spolov, s ključnim poudarkom na prevzemanju enakovrednega deleža skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi. Prispeval bo k odpravljanju spolnih stereotipov ter odpravi tradicionalnih spolnih vlog z namenom doseganja večje enakosti spolov znotraj družine in na trgu dela. Delodajalce se bo osveščalo o tem, da ukrepi za aktivno vključevanje moških v enakovredno prevzemanje skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi niso le nagrade za zaposlene, temveč prinašajo številne koristi za vse.

Glavni cilj projekta je preko izkustvenega načina nekaterih zaposlenih očetov v najmanj 2 delovnih organizacijah v okolici Ljubljane (predvidoma v Kamniku ali Domžalah) prispevati k spodbujanju moških v bolj dejavno vključevanje v skrbstveno delo z otroki. Gre za individualni pristop na način, da bodo tako vodilne in vodstvene osebe kot tudi zaposleni očetje spodbujeni k aktivnemu udejstvovanju pri so-oblikovanju ukrepov za aktivno vključevanje moških v enakovredno prevzemanje skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi. Dokončen seznam ukrepov, ki bodo na voljo v posameznem podjetju, bo predhodno usklajen in zato se pričakuje večja stopnja koriščenja v praksi ter trajnostna naravnanost uporabe ukrepov. Poudarek bo na identifikaciji ovir, s katerimi se srečujejo v praksi in na iskanju predvsem tistih ukrepov, ki ne bodo imeli finančnih posledic. Ponujena bo možnost za izbor ukrepov in ustrezno prilagoditev posameznemu delovnemu mestu in specifičnim delovnim pogojem.Izvedba

  • Usposabljanje in izobraževanje: delavnice z vodilnim in vodstvenim kadrom ali kadrovsko službo ter zaposlenimi očeti v vsaj 2 izbranih podjetjih oziroma organizacijah v okolici Ljubljane.
  • Raznolike aktivnosti pri razširjanju informacij z vsebinskega področja projekta.

Rezultati

Avgusta 2017 so k dvomesečnemu preizkusu pristopili:

E-misija d.o.o. – podjetje za razvoj informacijskih tehnologij iz Kamnika,

Policijska postaja Kamnik in Policijska postaja Domžale.

Delodajalci so zaposlenim očetom omogočili koriščenje ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v obdobju med 01.08.2017 in 30.09.2017. Celoten »Prilagodljiv paket ukrepov« je prilagojen posamezni delovni organizaciji in je bil vnaprej usklajen (predloge so poleg projektne skupine prispevali še nekateri zaposleni očetje in predstavniki vodstva). Vsebinsko ukrepi zajemajo informiranje, obveščanje, izobraževanje, organizacijo dela, prilagoditve delovnega časa in raznolike možnosti za preživljanje prostega časa očetov z otroki.

V prvih dneh septembra je Mojca Frelih izvedla tematski delavnici »Komunikacija in konflikti« za vse vključene očete (7.9. v podjetju E-misija in 13.9.2017 na Policijski postaji Domžale). Delavnica je zajemala teoretski del o komunikaciji in konfliktih ter izkustveni del preko različnih interaktivnih metod. Živa Humer je zbrala evalvacijske odzive, ki so zelo pozitivni in  spodbudni za nadaljnje sodelovanje!

 

 

September 2017:

Pilotni preizkus v delovnih organizacijah v okviru projekta »Zmagovalni skoki nekaterih očetov« se je zaključil z zadnjim dnem septembra 2017! Kako nekateri zaposleni očetje uspešno preskakujejo ovire usklajevanja dela in družine ter nekaj prvih vtisov so objavili v regionalnem mesečni reviji Modre novice, ki so največji medij v nadljubljanski regiji in izhajajo preko poštne distribucije v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda, Lukovica, Moravče in Črnuče. Naklada tokratne posebne izdaje je 37.500 izvodov in ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v navedenih občinah.

Modre novice, september 2017

Financerji:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.