PRIME – Protidiskriminacijsko izobraževanje za medije in enakost

Ozadje: Diskriminacija tako v Evropi kot tudi v Republiki Sloveniji ni redek pojav: njen obstoj potrjujejo številna poročila ter izsledki raziskav. Zavedanje Evropske komisije o nevarnosti, da temeljna načela Evropske unije (prost pretok dela, kapitala, dobrin in storitev) ne bodo uresničena, če ne bo zagotovljeno enako obravnavanje, je privedlo do sprejetja dveh direktiv (2000/43/EC in 2000/78/EC). Direktivi prepovedujeta diskriminacijo na osnovi rasne in etnične pripadnosti, verskega in drugega prepričanja, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti. Še v zgodnejšem času evropskega integracijskega procesa so bile sprejete direktive 76/207/EGS, 79/7/EGS in 86/613/EGS, s katerimi je bil vzpostavljen okvir enakega obravnavanja žensk in moških. Direktive so bile v slovensko notranje pravo prenesene z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških, z Zakonom o uresničevanja načela enakega obravnavanja ter deloma tudi z Zakonom o delovnih razmerjih. Nova zakonodaja je tako dopolnila obstoječo pravno ureditev na področju nediskriminacije in ustvarila novo področje prava, ki pa ne bo zaživelo, če ga družba ne pozna.

Namen projekta
: Namen projekta PRIME je ponuditi protidiskriminacijsko izobraževanje za novinarje in urednike in preko izobraževanj povečati osveščenost novinarjev in medijev na temo nediskriminacije, s tem pa tudi povečati poročanje o temi nediskriminacije ter vzpodbuditi javno razpravo o enakosti in enakih pravicah za vse ne glede na osebne okoliščine.

Ciljna skupina: Medtem ko so bili treningi s tega področja že ponujeni določenim ciljnim skupinam, pa medijem še niso bili, zato se ta projekt osredotoča prav nanje. Poleg tega novinarji kot posamezniki in pripadniki svoje poklicne skupine tudi niso osebe, pri katerih bi podane informacije in znanja dosegle svoj končni cilj in ne bi bile uporabljene v praksi. Novinarji namreč delujejo kot multiplikatorji, saj gre za osebe, ki imajo zaradi narave svojega dela izjemen doseg preko priprave prispevkov in njihovega posredovanja javnosti skozi medije.

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon
Sodelavci na projektu: Brankica Petković, Mojca Frelih, Lana Zdravković, Saša Panić, Živa Humer in Roman KuharIzvedba

– Priprava in izdaja priročnika za novinarje in urednike o nediskriminaciji (September 2007)
– Organizacija in izvedba petih enodnevnih seminarjev v Ljubljani, Kranju, Kopru, Mariboru in Novem mestu (Oktober 2007)
– Okrogla miza o nediskriminaciji na Novinarskih dnevih 2007 (November 2007)

Za več informacij o diskriminaciji v Sloveniji glej http://antidiscrimination.etc-graz.at – Info platform Slovenia.

Partnerji:

Društvo novinarjev Slovenije

Financerji:

Evropska komisija in Ministrstvo z delo, družino in socialne zadeve v okviru Evropskega leta enakih možnosti za vse 2007 (ELEM) Open Society Institute