Skrbstveno delo med individualizacijo, globalizacijo in socializacijo

Projekt raziskuje premestitve odgovornosti za socialno varnost od socializacije k individualizaciji/privatizaciji in globalizaciji, torej premestitve od javnega zagotavljanja skrbstvenih storitev k vse bolj privatiziranim rešitvam. Premestitve se dogajajo tudi v tem, kdo zagotavlja oskrbo – gre za premik od neplačanega dela žensk in družinskih članov k plačanim skrbstvenim delavkam, migrantkam ali lokalnim brezposelnim ženskam, ki na neformalnih skrbstvenih trgih opravljajo plačano skrbstveno delo v zasebnih gospodinjstvih. Neustrezni odzivi socialnih politik vzpostavljajo paradoks, da je precejšnje število delavk, ki zagotavljajo temeljne skrbstvene storitve vse bolj izključenih iz formalnega trga dela in s tem iz sistema socialne varnosti, medtem ko uporabniki usklajujejo skromne prihodke z vse večjimi potrebami po dereguliranih tržnih storitvah. Poleg raziskovanja skrbstvenega dela v povezavi s spolom, državljanstvom, kompleksnimi neenakostmi, migracijami in socialnimi politikami, se projekt osredotoča na uporabo koncepta skrbi (care) kot družbeno kritičnega koncepta ter dimenzije splošnih teorij družbe in družbenega razvoja.

Vodja projekta: Majda Hrženjak
Sodelavke na projektu: Vesna Leskošek, Mojca Frelih, Živa Humer in Veronika Bajt

Medijske objave o projektu:



Partnerji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Financerji:

ARRS