Ženski center Nyamirambo – ženske za ženske

Namen in splošni cilj projekta je okrepiti kapacitete že obstoječega Ženskega centra Nyamirambo (NWC) in povečati njegov vpliv v lokalni skupnosti na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, ekonomskega opolnomočenja depriviligiranih skupin žensk, vzpodbujanja sodelovanja žensk v lokalni oblasti, osveščanju žensk in deklet o spolnem in reproduktivnem zdravju, ki je še vedno velik problem, ter človekovih pravicah oz. pravicah žensk.
Specifični cilji tega projekta so:
1: Vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z različnimi agencijami oz. ponudniki turističnih ali tovrstnih storitev in projekti, ki se ukvarjajo z odgovornim skupnostnim turizmom ter izboljšati, nadgraditi ter razširiti dejavnost odgovornega skupnostnega turizma, ki lahko dolgoročno zagotavlja dohodek, ter okrepiti vednost o tem v lokalni skupnosti.
2: Spodbujanje in usposabljanje žensk iz lokalne skupnosti za opravljanje dejavnosti, s pomočjo katerih bodo izboljšale svoj ekonomski in socialni status ter posledično življenjske razmere/pogoje za svoje otroke.
3: Spodbujanje formalnega in izvajanje neformalnega izobraževanja ter odpravljanje neenakosti med spoloma
4: Povečanje vidnosti in vpliva ženskega centra v lokalni skupnosti in širše
Ciljne skupine:
– Ženska skupina NWC
– Ženske iz lokalne skupnosti Nyamirambo
– Otroci članic NWC in ostali otroci iz lokalne skupnosti
– Lokalna oblast in lokalna skupnost nasploh
– Obiskovalci, turisti, prostovoljci
– Mednarodna, ruandska in slovenska javnost


Izvedba

Aktivnosti povezane z odgovornim skupnostnim turizmom:
a) Kontinuirano izvajanje dejavnosti povezanih z odgovornim skupnostnim turizmom (vodenje turistov po Nyamirambu, predstavljanje NWC, program za obiskovalce)
b) 6-dnevni trening oz. usposabljanje članic NWC o odgovornem skupnostnem turizmu z dr. Stromo Cole
c) Vzpostavljanje sodelovanja z drugimi turističnimi agencijami in ponudniki tovrstnih storitev (networking) in razširitev možnosti trženja storitev
d) Pridobitev vozniškega izpita za 2 članici NWC
e) 2 sestanka z Društvom Humanitas in priprava skupnega gradiva ob koncu projekta (primerjava izkušenj, »lessons learned«, predlogi za izboljšanje, itd.)

Aktivnosti ekonomskega opolnomočenja in usposabljanja za dejavnosti, ki generirajo dohodek:
a) Usposabljanje/tečaj za šivilje za ženske iz lokalne skupnosti (tudi nakup šivalnih strojev, blaga in drugih materialov)
b) Kuharski tečaj in priprava na dejavnosti »catering-a« za ženske iz lokalne skupnosti (tudi nakup posod, pribora in potrebne opreme)
c) Spodbujanje žensk iz lokalne skupnosti k obdelovanju vrta (nakup semen/sadik, pridelovanje zelenjave, za lastno uporabo ali prodajo v lokalni skupnosti)
Aktivnosti spodbujanja formalnega izobraževanja in implementacija neformalnega izobraževanja:
a) Nadaljevanje tečaja angleškega jezika za ženske iz lokalne skupnosti
b) Nadaljevanje tečaja opismenjevanja za ženske iz lokalne skupnosti
c) Priprava in izvedba neformalnega izobraževanja o spolnem in reproduktivnem zdravju, kontracepciji in načrtovanju družine za dekleta in ženske iz lokalne skupnosti
d) Priprava in izvedba kreativnih delavnic za otroke iz lokalne skupnosti
e) Pridobivanje donacij za šolnine za članice NWC in za otroke
Aktivnosti vidnosti in povečanje vpliva NWC v lokalni skupnosti in širše:
a) Vzdrževanje in ažuriranje spletne strani www.nwc-kigali.org
b) Dodatno diseminacijo dokumentarnega filma o NWC (ki nastaja v okviru prejšnjega projekta) po potrebi,
c) Priprava in tisk NWC materialov (NWC brošure, letaki, majce, torbe, bralni trakovi, vizitke,  itd.)
d) Študijski obisk predstavnice NWC pri Sunny Skies Women’s Project v Kampali – vzdrževanje stikov, izmenjava izkušenj, primerjava načrta dela ene in druge skupine, možnosti in ideje za nadaljnje sodelovanje.
Aktivnosti vodenja projekta
a) Tekoče upravljanje in koordinacija projekta (day-to-day management),
b) Vzdrževanje in vodenje lokalne pisarne NWC,
c) Monitoring, večkratne evalvacije,
d) Poročanje,
e) Zunanja revizija/evalvacija ob koncu projekta.
Vodja projekta: Vlasta Jalušič
Sodelavke na projektu: Barbara Vodopivec, Vestine Mutangampundu, Sarah R. Harting, Marie Aimee Umugeni, Catherine Ndayizeye, Stroma Cole in Maja Ladić

Rezultati

Študijski obisk 2011
Zaključno poročilo

vestine.jpg                     marie-aimee.jpg
Vestine Mutangampundu                 Marie Aimee Umugeni

nwc-all.jpg
NWC

Partnerji:

Nyamirambo Women's Center (NWC), Ruanda New Dawn Associates (NDA), Ruanda Kigali Institute of Education – Center for Gender, Culture and Development (KIE – CGCD), Ruanda Lokalna skupnost Nyamirambo, Ruanda Slovenska filantropija, Slovenija Društvo Humanitas, Slovenija

Financerji:

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije http://www.mzz.gov.si/
Vsa gradiva izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.