VICATIS – Izboljšanje podpornih mehanizmov z vidika žrtev kaznivih dejanj

VICATIS je transnacionalni projekt, ki ga financira program EU za pravosodje v okviru razpisa JUST-JACC-VICT-AG-2016, namenjen boljšemu izvajanju Direktive 2012/29 / EU o določitvi minimalnih standardov o pravicah, podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj (Direktiva o žrtvah).

Več poročil na ravni EU (npr. EIGE[1], FRA[2], CECL in IALS[3]) o Direktivi 2012/29/EU kaže na pomembnost ustreznih in pravočasnih informacij, prilagojenih potrebam vsake žrtve. V vsem zgoraj navedenem, pa tudi v nedavno zaključenem projektu TEVNAS na Hrvaškem, je pravica do informacij opredeljena kot ključna, tudi za informirano udeležbo žrtev v kazenskem postopku in njihov popoln dostop do razpoložljivih storitev.

Večina študij uporablja pravne in institucionalne analize pravic žrtev in daje malo podatkov o vidiku žrtev. Nekateri projektni partnerji iz Hrvaške, Romunije in Slovenije so bili vključeni v raziskovalni projekt Agencije za temeljne pravice (FRA) „Otroci in pravosodje“[4], ki je pokazal, da so strokovni vidiki in vidiki žrtev glede vidikov kazenskega postopka lahko različni in da pomanjkanje informacij, z vidika otrok žrtev, predstavlja najbolj problematičen vidik izkušnje. Ta spoznanja  so projekt usmerila v pristop, osredotočen na žrtve, na oceno vpliva uredbe EU s tega vidika in na zagotavljanje informacij žrtvam kot ključno komponento podpore žrtvam.

Projekt si prizadeva za naslednje splošne cilje:

  1. Izboljšati razumevanje vpliva sedanje ureditve, postopkov in institucionalnega okvira na žrtve kaznivih dejanj preko raziskave, osredotočene na izkušnje žrtev. To znanje bo uporabljeno za zagovorništvo in razvoj orodij.
  1. Prispevati k izboljšanju materialnega, postopkovnega in institucionalnega okvirja, ki je pomemben za učinkovito in skladno uporabo Direktive. Zagovarjal bo z dokazi utemeljeno zboljšavo javnih politik, povezanih z žrtvami – tako na nacionalni ravni in na ravni EU.
  1. Razviti orodja, ki podpirajo uresničevanje pravice žrtev do informacij in napotitev v podporne storitve. Izdelana bodo orodja za različne ključne ciljne skupine.

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prinesli neposredne koristi žrtvam kaznivih dejanj v vsaki od sodelujočih držav, da bodo prispevali k izboljšanju javne politike, institucionalnih in izvedbenih okvirov, namenjenih žrtvam kaznivih dejanj na nacionalnih ravneh, in prispevali k EU politikam, katerih cilj je zaščita žrtev kaznivih dejanj.

[1] http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0115698enn_0.pdf

[2] http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims

[3] http://www.victimsprotection.eu/images/4.38-Comparative-Report.pdf

[4] http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justicePartnerji:

Projekt koordinira Hrvaški pravni center, izvaja pa se v partnerstvu z naslednjimi organizacijami in ustanovami: Hrvaški pravni center, Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške in Urad za človekove pravice in pravice narodnih manjšin Republike Hrvaške (HR); Združenje Patent (HU); Center za pravne vire (RO); Društvo za nenasilno komunikacijo in Mirovni inštitut (SI).

Financerji:

eu comission logo Evropska komisija