Transnacionalizacija oskrbe starejših – raznolikosti, rekrutacije, neenakosti (TE-DRI)

Projekt raziskuje presečišča oskrbe starejših in migracij. Pandemija covid-19 bolezni je razkrila strukturne pomanjkljivosti oskrbe starejših v Evropi, tudi v Sloveniji, in pokazala, kako zelo je vsakodnevna organizacija oskrbe odvisna od globalnih in krožnih skrbstvenih migracij ter skrbstvenih mobilnosti med sosednjimi državami. ‘Nova mednarodno delitev skrbstvenega dela’ (Parreñas 2001) predstavlja pomemben trend prihodnjega globalnega razvoja (Lutz 2018).

Mednarodne raziskave transnacionalizacije oskrbe starejših so številne in se osredotočajo na  izkušnje migrantskih skrbstvenih delavk, součinkovanje socialnih politik in skrbstvenih migracij, zaposlovanje v zasebnih gospodinjstvih ter globalne in krožne skrbstvene migracije iz globalnega juga na globalni sever, v Evropi  pa iz vzhoda proti zahodu. Kljub temu raziskave opozarjajo, da ostajajo neraziskani pomembni vidiki transnacionalizacije oskrbe starejših kot so različni migracijski vzorci, akterji, procesi, mehanizmi in različne geopolitične lokacije. Cilj projekta je prispevati k nadaljnji teoretizaciji TC oskrbe starejših z empirično evidenco, ki naslavlja vrzeli v raziskovanju, povezane z raznolikostjo skrbstvenih migracij (globalne verige skrbi, krožne skrbstvene migracije, dnevne delovne migracije ter skrbstvene mobilnosti starejših) v evropski pol-periferni mikro obmejni regiji med vzhodnimi in zahodnimi, ‘starimi’ in ‘novimi’ državami članicami in nečlanicami EU. Temeljno raziskovalno vprašanje je, kako raznolike skrbstvene mobilnosti součinkujejo s procesi, mehanizmi, akterji delovnih in skrbstvenih rekrutacij ter transnacionalnimi neenakostmi. Z vidika geopolitičnih lokacij projekt vključuje skrbstvene migracije EU državljank in državljank ‘tretjih držav’ med vzhodnoevropskimi državami in državami Zahodnega Balkana, kar vpliva na rekrutacijske procese in transnacionalne neenakosti. Raziskava ima potencial za oblikovanje socialnih politik na področju dolgotrajne oskrbe in delovnih migracij.Izvedba

Raziskava bo ustvarila empirično evidenco in razvila teoretsko interpretacijo večsmernih mobilnosti v oskrbi starejših, ki se v Sloveniji v intenzivirajo, vendar še niso raziskane: 1. rekrutacija skrbstvenih delavk iz držav nekdanje Jugoslavije v institucionalno oskrbo in oskrbo na domu v Sloveniji; 2. skrbstvena emigracija starih v institucionalno oskrbo v sosednjo Hrvaško.

Specifični cilji raziskave so analizirati: 1. Kako izvajalci storitev (organizacije in skrbstvene delavke) ter družine/starejši uporabljajo strategijo transnacionalizacije oskrbe za premoščanje skrbstvenega primanjkljaja; 2. Kako država blaginje v sodelovanju z rekrutacijskimi agencijami postaja delodajalec migrantskih oskrbovalk; 3. Kako se prepletajo globalne, krožne in dnevne čezmejne skrbstvene migracije in mobilnosti starejših; 4. Kakšno je součinkovanje med skrbstveno emigracijo in imigracijo.

Raziskava je organizirana v štiri delovne sklope: 1. Pregled literature, kontekstualizacija in analiza politik; 2. Delovne rekrutacije in transnacionalne neenakosti; 3. Izvajanje in prejemanje oskrbe v transnacionalnem kontekstu; 4. Implikacije za teorijo in politike: diseminacija rezultatov. Metodološko raziskava temelji na pristopu mešanih raziskovalnih metod. Vključuje načelo več nivojske analize, ki povezuje delovanje in strukturo ter mikro raven izkušenj migrantskih delavk z mezzo ravnijo institucionalnih in političnih dejavnikov ter makro ravnijo dinamike globalnega kapitalizma. Raziskava bo uporabila analizo politik za identifikacijo kontekstualno specifičnih skrbstvenih, migracijskih in delovnih režimov; analizo ključnih akterjev in lokacij skrbstvenih migracij; hitro etnografsko metodo na izbranih terenih za razvoj študij primerov; problemski intervju za analizo izkušenj migrantskih skrbstvenih delavk.

Rezultati

ted ri konferenca

Partnerji:

Projekt koordinira in izvaja Mirovni inštitut.

Financerji:

arrs_slo-logo mini ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije