Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom

Izhodišče projekta so vse bolj varovane, nadzorovane in militarizirane meje. Migracijske politike EU vse bolj temeljijo na izključevanju in zanikanja pravic in vse manj na enakosti kot osnovnem pravnemu in etičnem načelu. Migracijsko pravo z namenom nadzora migrantov vse bolj prevzema elemente kazenskega prava (kriminalizacija migracij ali krimigracije – crimmigration), kar ima ogrožajoče posledice za temeljne pravice migrantov. Zavedanje o tem sproža aspiracije po drugačnih, vključevalnih EU migracijskih politikah, ki bi zasledovale spoštovanje človekovega dostojanstva in temeljnih pravic vseh migrantov.

Projekt naslavlja problem kriminalizacije migracij, ki se kaže v krepitvi institucij za nadzor meja (npr. mejnih policij in Frontexa, ki upravlja v velikimi IT sistemi nadzora), policizaciji, militarizaciji in eksternalizaciji mejnega nadzora, omejevanju gibanja “nedokumentiranih” migrantov v centrih za pridržanje, pomanjkanju alternativ omejevanju gibanja, protiteroristični zakonodaji, kaznovanju za neregularen prestop meja in nesorazmerni zastopanosti migrantov v zaporih. Kar je še posebej problematično, je to, da migracijsko pravo prevzema vse več kaznovalnih značilnosti kazenskega, ne prevzema pa njegovih postopkovnih garancij. Migranti so zato kot Agambenovi homines sacri, ljudje brez Arendtovske “pravice imeti pravice”. Problematika krimigracij ter ustvarjanje “odvečnih ljudi” kaže na to, da se pravo lahko uporablja v nasprotju z njegovim temeljnim smislom, da gre morda za zanikanje prava (pravic/e) ali celo za procese inverzije prava, ki so značilnost vzpostavljanja totalitarnih režimov. Kakšne posledice ima to ne samo za enakost in pravice, ampak za celoto principov in praks medčloveških odnosov ter za naravo političnih sistemov EU?

Z namenom preučitve problema z različnih vidikov je projekt organiziran v šest vsebinskih delovnih sklopov. Prva dva sklopa se osredotočata na teoretsko konceptualizacijo krimigracij prek analize njihovega vpliva na načelo enakosti (DS1) in analize vpliva velikih nadzornih IT sistemov in njihovega kaznovalnega učinka na temeljne pravice migrantov (DS2). Ob opisanem uokvirjenju teme bo potekala analiza krimigracij na treh geografskih področjih (DS3 Zahodni Balkan, DS4 Bližnji Vzhod in DS5 Slovenija) in na vsebinskem podpodročju migrantov v kazenskih sistemih (DS6). Vsebinskim delovnim sklopom sta dodana še skupna sklopa vodenja in koordinacije projekta (DS0) ter diseminacije (DS7). Metodologija raziskave bo zasnovana na način, ki bo omogočil intersekcijski pristop k pravu prek vključevanja filozofskih, politoloških in socioloških konceptov, hkrati pa bo zagotavljala prepletanje raziskovalnih rezultatov iz posameznih delovnih sklopov z namenom celovitejše artikulacije in razumevanja teme.

Cilji raziskave: Splošni cilj raziskave je generiranje novih znanj in novih rešitev, temelječih na znanosti.

Specifični cilji raziskave so:

 • Poglobiti razumevanje procesov kriminalizacije in širjenja kaznovalne države pred vstopom v EU, ob vstopu v EU in po vstopu v EU;
 • Izboljšati razumevanje upravljanja meja, eksternalizacije mejnega nadzora, vloge Frontexa;
 • Preučiti stanje krimigracij z vidika teorij enakosti, rasizma in ksenofobije;
 • Okrepiti vpogled v ozadja migracijskih politik in kriminalizacije prek nadaljevanja misli G. W. F. Hegla, Hannah Arendt in Giorgia Agambena (doktrina “pravice imeti pravice”);
 • Artikulirati prednosti, pomanjkljivosti in nadaljnje izzive za pravno ureditev EU na področju tehtanja med temeljnimi pravicami in potrebo po nadzoru;
 • Oblikovati nove teoretične koncepte na področju krimigracij;
 • Prek objavljanja raziskovalnih rezultatov v Sloveniji približati vprašanje razmerja med nadzorom in temeljnimi pravicami slovenski znanstveni sferi; in
 • Prek objavljanja raziskovalnih rezultatov v mednarodnih revijah prispevati k akademski razpravi na navedenih področjih na ravni EU in mednarodni ravni ter s tem promovirati slovenske raziskovalne dosežke v svetu.

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon
Sodelavci na projektu: Aleš Završnik, Mojca M. Plesničar, Vasja Badalič, Mojca Frelih, Vlasta Jalušič, Mojca Pajnik in Veronika BajtRezultati

Mirovni inštitut je v sodelovanju s partnerji (Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Društvom za mednarodno pravo za Slovenijo in CINETS: Crimmigration Control – International Net of Studies) 17. in 18. maja 2018 gostil mednarodno konferenco z naslovom »Razumeti vzroke in posledice kriminalizacije migracij« (Understanding causes and consequences of the criminalisation of migration). Na predvečer konference, 16. maja 2018, se je v sodelovanju z založbo*cf odvila tudi predstavitev knjige Nasilne meje (Violent Borders, avtor: Reece Jones).

Pogovor o knjigi ‘Nasilne meje: Begunci in pravica do gibanja’, Atrij ZRC.

Pogovor o knjigi ‘Nasilne meje: Begunci in pravica do gibanja’, Atrij ZRC.

Na konferenci se je srečalo 28 strokovnjakov in strokovnjakinj ter raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije in tujine, ki so predstavili interdisciplinarne prispevke s področja prava, politologije, sociologije, mednarodnih odnosov ter iz prakse. Konferenca, na kateri so si udeleženci izmenjali informacije, ugotovitve iz raziskav in mnenja o povečanem trendu kriminalizacije migracij, je bila izjemno uspešna (kar sklepamo na osnovi visokih ocen iz evalvacijskih vprašalnikov), polna zanimivih razprav, novih kontaktov in idej za prihodnje delovanje.

Program konference in zbornik povzetkov


Tematska številka:

dve domovini_krimigracijeV novi številki znanstvene revije Dve domovini je izšel tematski sklop na temo kriminalizace migracij, v katerem so objavljeni prispevki vseh devetih članov_ic projektne skupine “Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom” (ARRS 2016-2018). V člankih raziskovalci_ke predstavljajo svoje raziskovalno delo, ki zajema široko geografsko področje in vrsto oblik kriminalizacije na področju migracij.

V člankih raziskovalci predstavljajo svoje raziskovalno delo, ki zajema široko geografsko področje in vrsto oblik kriminalizacije na področju migracij. V uvodnem članku avtorici Veronika Bajt in Mojca Frelih ugotavljata, da izkušnje oseb, ki migrirajo, s krimigracijskimi ukrepipotrjujejo, da migracijska politika v Sloveniji, tudi kot posledica izvajanja smernic EU, postaja strožja in vedno bolj usmerjena v povečevanje kriminalizacije migracij. Avtorja Jaka Kukavica in Mojca M. Plesničar v osrednjem delu analizirata položaj tujcev v slovenskem kazenskopravnem sistemu, kjer je prav tako mogoče zaznati zaostrovanje pri obravnavi tujcev – več obsodb in več tujcev v zaporih v zadnjih letih. Aleš Završnik v članku pokaže, kako s »tetoviranjem meja« na imigrantska telesa disciplinsko oblast nadomešča »hipna oblast«, nato pa odstre dileme, povezane s premikanjem meja, kar omogoča domnevno apolitična informacijska tehnologija. Neža Kogovšek Šalamon, tudi vodja projekta “Krimigracije”, v članku analizira, kako prenos prava EU povečuje stopnjo kriminalizacije migracij, kar kaže na problematično vlogo EU in nacionalnih zakonodajalcev na ZB v razmerju do temeljnih pravic migrantov. Nadalje Vasja Badalič analizira prakse, ki so jih Turčija, Jordanija in Libanon uporabili z namenom, da sirskim državljanom preprečijo uveljavljanje pravice do iskanja in uživanja pribežališča pred preganjanjem. Vlasta Jalušič naslavlja probleme nadzorovanja, discipliniranja in kriminaliziranja nevladnih akterjev, ki v Sloveniji in štirih sosednjih državah pomagajo nedokumentiranim migrantom, prosilcem za azil ali azilantom. Mojca Pajnik pa na podlagi avtonomije migracij meje analizira kot mesta nadzora in nasilja ter hkrati kot migrantski praxis, kot strategije bega in ruptur.

Zbornik vključuje štiri prispevke članic projektne skupine:

 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, ŠERUGA, Kaja. Refugees and the “disorganised state of exception” : EU and states’ responses to mass arrivals through the Western Balkans migration route. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. [29]-54. [COBISS.SI-ID 1246317]
 • BAJT, Veronika. Online hate speech and the “refugee crisis” in Slovenia. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. [133]-155. [COBISS.SI-ID 1246573]
 • JALUŠIČ, Vlasta. Why does Mujo want to go to Germany?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. [157]-177. [COBISS.SI-ID 1246829]
 • PAJNIK, Mojca. Media logic in disposing of migrants. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. [179]-195. [COBISS.SI-ID 1247085]

Monografije in zborniki:

 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Migration law in Slovenia. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2018. 244 str., tabeli, avtorj. sl. ISBN 978-90-411-9577-7. ISBN 90-411-9577-7. [COBISS.SI-ID 1231213]
 • ŽAGAR, Igor Ž. (urednik), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (urednik), LUKŠIČ-HACIN, Marina (urednik), MLEKUŽ, Ana (urednik), ZAGORAC, Dean (urednik). The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. VIII, 287 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-5275-0870-5. ISBN 1-5275-0870-6. [COBISS.SI-ID 3211607]

Članki:

 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Mass migration, crimmigration and defiance: the case of the humanitarian corridor. Southeastern Europe, ISSN 1876-3332. [Online ed.], 2017, vol. 41, iss. 3, str. [251]-275. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18763332-04103001, doi: 10.1163/18763332-04103001. [COBISS.SI-ID 1217133]
 • BADALIČ, Vasja. Tunisia´s role in the EU external migration policy : crimmigration law, illegal practices and their impact on human rights. Journal of international migration and integration, ISSN 1488-3473, February 2019, vol. 20, iss. 1, str. 85-100. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12134-018-0596-7#citeas, doi: doi.org/10.1007/s12134-018-0596-7. [COBISS.SI-ID 2121806]
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. The principle of solidarity in asylum and migration within the context of the European Union accession process. Maastricht journal of European and comparative law, ISSN 2399-5548. [Online ed.], Oct. 2017, vol. 24, iss. 5, str. 687-702. https://doi.org/10.1177/1023263X17742814, doi: 10.1177/1023263X17742814. [COBISS.SI-ID 1219949]
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Policija kot akter v “krimigracijskih” politikah : trendi in dileme sodobnega odgovora na migracije. V: VIDMAR, Uroš (ur.). Mejniki legitimnosti policijske dejavnosti : zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija. 2018, str. 11-26. [COBISS.SI-ID 4560328]
 • PAJNIK, Mojca. Medijsko-politični paralelizem: legitimizacija migracijske politike na primeru komentarja v časopisu “Delo”. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 45, str. 169-184. [COBISS.SI-ID 34712157]
 • BAJT, Veronika. Nacionalizem kot paranoja. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 266, str. 48-60. [COBISS.SI-ID 1177453]
 • JALUŠIČ, Vlasta. Refugees, migrants and others : the demand for world change or how to think and understand the problem of superfluousness?. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.), et al. Razor-wired: reflections on migration movements through Slovenia in 2015. Ljubljana: Peace Institute. 2016, str. 72-85, fotogr. https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2016/03/Razor_wired_publikacija_web.pdf. [COBISS.SI-ID 1123181]
 • PAJNIK, Mojca, FABBRO, Francesco, KAMENOVA, Denitza. Ethno-nationalism and racial capitalism in populist framing of migrants as a threat. V: RANIERI, Maria (ur.). Populism, media and education : challenging discrimination in contemporary digital societies, (Routledge research in education, 158). Abingdon; New York: Routledge. 2016, str. 67-83, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1124461]
 • PAJNIK, Mojca. Migration in the mirror of mediatized anti-politics. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.), et al. Razor-wired : reflections on migration movements through Slovenia in 2015. Ljubljana: Peace Institute. 2016, str. 62-70, fotogr. https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2016/03/Razor_wired_publikacija_web.pdf. [COBISS.SI-ID 1122925]
 • ZAVRŠNIK, Aleš (urednik). Drones and unmanned aerial systems : legal and social implications for security and surveillance. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XI, 275 str., ilustr. ISBN 978-3-319-23759-6, doi: 10.1007/978-3-319-23760-2. [COBISS.SI-ID 1861966]

Vsi rezultati so dostopni na http://www.sicris.si/search/rsr_search1.aspx?lang=slv in https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search.

Partnerji:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti

Financerji: