Očka v akciji

Glavni namen projekta Očka v akciji je prispevek k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje. Projekt bo trajal 24 mesecev, in sicer od 1.3.2020 do 28. 2. 2022, izvajal pa se bo na več ravneh: med (bodočimi) starši, med delodajalci, med delavkami in delavci na področju zdravstva, babištva in socialnega dela ter splošno javnostjo.

Splošni cilj projekta je zmanjšati globoko zakoreninjene neenakosti, ki še vedno obstajajo med ženskami in moškimi glede plačanega/neplačanega dela, izrabo različnih dopustov in omogočiti ljudem s skrbstvenimi odgovornostmi boljše usklajevanje dela in družinskih obveznosti. Aktivnosti bodo potekale na treh ravneh in prispevale k naslednjim ciljem:

a) prva (makro) raven se nanaša na državo:
– zagotoviti uspešno izvajanje Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev ter oskrbovalcev, zlasti v smislu zagotavljanja ustreznih zakonskih in političnih ukrepov za bolj uravnoteženo izrabo dopustov med moškimi in ženskami,
– poenostaviti uveljavljanje starševskih pravic in sprejetje pozitivnih ukrepov, ki bodočim očetom omogočajo in pomagajo pri koriščenju njihovega deleža starševskega dopusta,

Na makro in državni ravni je projekt usmerjen v zagotavljanje strokovnih podlag za zaznavanje potreb zaposlenih staršev, sprejemanje najustreznejših ukrepov za uravnoteženost dela in zasebnega življenja, pa tudi za usposabljanje in spodbujanje socialnih partnerjev, strokovnjakov in strokovnjakinj v zdravstvenih ustanovah (izvajanje delavnice za bodoče starše, kot so porodnišnice, lokalni zdravstveni domovi), in v ustanovah, ki zagotavljajo informacije o delitvi dopusta, povezanega z otroki (centri za socialno delo) z namenom spodbude aktivnega očetovstva in bolj uravnotežene izrabe starševskega dopusta glede na spol.

b) druga (mezzo) raven se nanaša na delodajalce:
– spodbujati delodajalce k sprejemanju notranjih politik in praks za spolno nevtralni pristop k ravnovesju med delom in zasebnim življenjem ter k priznavanju pozitivnih učinkov aktivnega očetovstva od rojstva otroka naprej za njihove zaposlene očete.

Na mezzo, organizacijski ravni, projekt v ospredje prinaša vidik in vlogo delodajalcev pri oblikovanju politike uravnoteženosti dela in zasebnega življenja ter poudarja preplet politik in poslovnega načrtovanja. Vloga delodajalcev v okviru projekta je pomembna glede na njihov prispevek k ozaveščanju o vprašanju uravnoteženosti dela in zasebnega življenja vseh zaposlenih (staršev, oskrbovalcev).

c) tretja (mikro) raven se nanaša na posamezne moške in ženske:
– obravnavati in zmanjšati spolne stereotipe na področju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem ter spodbujati enakomernejšo delitev skrbstvenih odgovornosti za otroke.

Na mikro ravni je projekt usmerjen v dejavnosti ozaveščanja z namenom spodbujanja moških k večjemu vključevanju v skrbstvene obveznosti otrok, osredotočanja na pozitivne vidike udeležbe očetov pri varstvu otrok od rojstva dalje in odpravljanju spolnih stereotipov na področju skrbi za otroke.

Spletna stran | Facebook | TwitterIzvedba

Izbor nekaterih aktivnosti:

  • medijska kampanja za splošno javnost (vsebovala bo promocijske spote, kampanjo na družbenih omrežjih ter spletnih in časopisnih medijih, intervjuje z aktivnimi očeti – ambasadorji projekta, publikacije s ključnimi poudarki o pozitivnih plateh aktivnega očetovstva za delodajalce in bodoče starše, promocijske izdelki za bodoče starše, plakate ipd.);
  • javni dogodki za (bodoče) starše in njihove otroke za promocijo aktivnega očetovstva;
  • usposabljanja za delodajalce o pozitivnih vidikih usklajevanja dela in zasebnega življenja;
  • fokusne skupine (z bodočimi) očeti, ki bodo osnova za poročilo o stanju v Sloveniji glede aktivnega očetovstva;
  • izdelava smernic za delodajalce (ločeno za zasebni in javni sektor) o usklajevanju dela in zasebnega življenja;
  • izdelava smernic za osebje v zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo, ki so v stiku z bodočimi starši;
  • dva študijska obiska v države z dobrimi praksami politik in ukrepov usklajevanja dela in zasebnega življenja;
  • mednarodna zaključna konferenca.

Rezultati

V četrtek, 2.7.2020, so v Hiši EU v Ljubljani potekale razprave v okviru posveta »Očka v akciji«, ki ga je povezoval g. Boštjan Romih. Vsebinsko je bil razdeljen na dva dela: v prvem delu predstavitev projekta, opredelitev konteksta tematike ter predstavitev Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev. V drugem delu je sledila okrogla miza z naslovom »Kaj smo se o usklajevanju dela in družine naučili v obdobju koronavirusa?« Gostje in gosti so razpravljali o pomenu usklajevanja dela in družine v obdobju epidemije koronavirusa, vlogi delodajalcev, vlogi ukrepov na ravni politik, pomenu vključevanja moških v skrbstveno delo, katere lekcije so bile naučene in kaj bi lahko še izboljšali na področju usklajevanja v prihodnje. Posvet je del projekta »Očka v akciji«, ki ga koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, izvaja pa skupaj s partnerjem Mirovni inštitut.
Več

skupna 1

MEDIJI:

Partnerji:

Financerji:

Evropska komisija v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2013-2020; sofinanciranje bosta zagotovila Mirovni inštitut in Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.