dr. Iztok Šori

raziskovalec

Patriarhalna razmerja moči, viktimizacijo in kriminalizacijo v prostituciji ohranja dejstvo, da so prostitutke in prostituti skrita družbena skupina in da zakonodajne politike ne izhajajo iz njihovih potreb in interesov.
– Iztok Šori o prostitucijiIztok Šori, doktor socioloških znanosti (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012), je raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Raziskuje diskriminacijo in neenakosti v poljih seksualnega dela, politike in zasebnih ter intimnih življenj, na presečiščih spola, migracij in dela. Za interdisciplinarno diplomsko delo Prostitucija v Sloveniji: vpogled v skrito populacijo (akterji, podoba, problemi in odnosi) je leta 2003 prejel Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Doktoriral je s temo družbeni in individualni konteksti oblikovanja samskosti kot življenjskega stila v Sloveniji.

Bibliografija

  • Pajnik, Mojca in Iztok Šori. 2015. Seksualna industrija v Sloveniji na spletu : med oligopoli organizatorjev in nemočjo seksualnih delavk. Annales, Series historia et sociologia, 24(1): 143-156
  • Šori, Iztok, Humer, Živa. Institucije in mehanizmi reprodukcije spolnega reda v poljih družine in politike. V: Antić, Milica G. (ur.), et al. Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 97-118.
  • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, Šori, Iztok, Podreka, Jasna. Zasebno je politično: asimetrična delitev gospodinjskega in skrbstvenega dela ter profesionalno življenje žensk in moških v politiki. Teorija in praksa, mar.-apr. 2012, letn. 49, št. 2, str. 376-395, 441.
  • Šori, Iztok, Bajt, Veronika. Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije. Medijska preža, dec. 2012, št. 43, str. 39.
  • Šori, Iztok, Šušterič, Nika, Gaber, Slavko. Immigrant students’ achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 3, str. 31-51.
  • Antić, Milica G., Selišnik, Irena, Šori, Iztok, Rožman, Sara. Zakonodajne politike in nasilje na podlagi spola: analiza zakonodajnih sprememb v državah pristopnicah EU iz leta 2004. Teorija in praksa, jul.-avg. 2010, letn. 47, št. 4, str. 749-764.
  • Šori, Iztok. Trafficking in persons and sexual exploitation in prostitution and pornography. V: Antić, Milica G. (ur.). Violence in the EU examined:policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries. 1st ed. Ljubljana: Faculty o fArts, 2009, str. 63-84
  • Šori, Iztok (urednik). Raziskano: politike preprečevanja nasilja nad ženskami, otroki in mladimi v državah, ki so postale članice EU leta 2004: priporočila. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009.
  • Šori, Iztok. Prostitucija u Sloveniji: zabraniti, regulirati ili dekriminalizirati skrivenu populaciju? = Prostitution in Slovenia: to prohibit, regulate o rdecriminalize the hidden population? = Die Prostitution in Slowenien: die unsichtbare Bevölkerungs gruppe verbieten, regulieren oder dekriminalisieren?. V: Knežević, Đurđa (ur.). Seminar Žene i politika: seksualnost između lokalnog i globalnog: dokumentacija = Seminar Womenandpolitics: Sexuality between the local and the global: documentation = Seminar Frauenund Politik: Die Sexualitätzwischen dem Lokalen und Globalen:Dokumentation. Zagreb: Ženska Infoteka, 2004, str. 103-121, 248-267, 411-432.
  • Šori, Iztok. Prostitucija v Sloveniji: akterji, podoba, problemi in odnosi. Etnolog, 2005, letn. 15=(66), str. 61-80.

Izbrani projekt

Izbrana publikacija